Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik1_doc   plik2_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (w przypadku gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, w miejscu tym podpis składa osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa).
2.    Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (oryginał).
3.    Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
4.    Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
 


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

1.    Wyborca udzielając pełnomocnictwa do głosowania potwierdza w obecności wójta (burmistrza, prezydenta, miasta) lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy swoją wolę udzielenia pełnomocnictwa poprzez złożenie podpisu, lub w innym sposób niebudzący wątpliwości.
2.    Termin sporządzenia Aktu pełnomocnictwa uzgadniany jest z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
3.    W przypadku gdy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez nadania dalszego biegu w aktach sprawy.
4.    Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla pełnomocnika może zostać:
      a.    Odebrany przez pełnomocnika, w miejscu wskazanym w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa.
      b.    Doręczony na wskazany adres.
      c.    Pozostawiony do odbioru w urzędzie gminy.
 


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
2.    W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu.
3.    Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
4.    Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy, jeżeli wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości
5.    Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
      1.    Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat;
      2.    Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
      3.    Wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

6.    Pełnomocnikiem może być:
      1.    Osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
      2.    Osoba, która nie znajduje się w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania ale posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
7.    Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej
8.    Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
9.    Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
10.    Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
11.    Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.