Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

1.    Po zweryfikowaniu informacji urząd prześle do wnioskodawcy jedną z poniższych odpowiedzi:
      1.    Odpowiedź twierdzącą oznaczającą, że obywatel znajduje się w spisie wyborców danej gminy.
      2.    Odpowiedź przeczącą informującą o braku wpisu obywatela spisu.
      3.    Odpowiedź "dane osoby wpisanej do spisu są niezgodne z danymi osoby we wniosku" oznaczającą, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w spisie wyborców.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      1.    Drogą elektroniczną.
      2.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      3.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

1.    Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu, ujęciu w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
2.    Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.
2.    Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
3.    Spis wyborców składa się z:
      1.    części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;
      2.    części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Pol-skiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.
4.    Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich.
Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania
5.    z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
7.    Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.