Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI


C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

D1. DANE INDENTYFIKACYJNE

D2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY

E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeśli dotyczy)

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

B1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA:

B2. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA:

B3. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA:

B4. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA:

Instrukcja postępowania

 1. Wypełnij swoje dane oraz dane nieruchomości, na której powstają odpady w formularzu powyżej. Pamiętaj, że zadeklarowanie selektywnej zbórki odpadów spowoduje obniżenie kosztów. Wybierz rodzaj nieruchommości i wypełnij odpowiednie pola. Po kliknięciu guzika wylicz system automatycznie wyliczy kwotę opłaty.
 2. Jeśli chcesz dostarczyć deklarację osobiście do urzędu lub wysłać ją tradycyjną pocztą naciśnij na guzik Generuj plik PDF. Zapisz plik w postaci PDF a następnie go wydrukuj. Otrzymasz gotową deklarację z wypisanymy danymi oraz wyliczoną stawką za wywóz opadów.
 3. Jeśli chcesz skorzystać z elektronicznej formy przekazania deklaracji do urzędu postępuj zgodnie z punktami poniżej:
  1. Klinij guzik Wyślij deklarację przez ePUAP i zapisz plik.
  2. Po zalogowaniu się i przejściu do formularza Twoja deklaracja zostanie automatycznie załączona
  3. Podpisz formularz profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym i wyślij do urzędu

POUCZENIE:

 1. W przypadku nie wpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy Cewice terminach kwoty opłaty z poz. 36 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm. ).
 2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 4. Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
 5. Właścicieli nieruchomości, którzy w poz. 31 zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości złożył nieprawidłowe informacje, lub sprzeczne ze stanem faktycznym, np. nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów, wówczas organ właściwy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia. Ponowne korzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, a w przypadku skorzystania ze zwolnienia wymaga się złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady powstające na nieruchomościach, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości ustalonej w drodze odrębnych uchwał rady Gminy Cewice.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Cewice z siedzibą w 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16 .
 2. Z mocy nowej ustawy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani ...................................................................... W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę kontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu: 59 8613480, osobiście lub pod adresem email: iod@cewice.pl(mailto: iod@cewice.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U . z 2018 poz. 800)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
 5. Uchwała Nr XXXII/360/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 10. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.l .c oraz art. 6 pkt. 1 .e oraz RODO w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową .
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.