Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
ZGŁOSZENIE ZNALEZIENIA DOWODU OSOBISTEGO Dowody osobiste
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Działalność gospodarcza
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Gospodarka komunalna
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Oświata i edukacja
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Wybory
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (ZŁOTE GODY) Urząd Stanu Cywilnego
PISMO OGÓLNE Ogólne
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Gospodarka nieruchomościami
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Planowanie przestrzenne
PRZENIESIENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRACJI STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA Urząd Stanu Cywilnego
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ochrona środowiska
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Ewidencja ludności
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW Wybory
UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH Dowody osobiste
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM Dowody osobiste
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK Ogólne
UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA Wybory
UJĘCIE WYBORCY W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA, W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW Wybory
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Gospodarka nieruchomościami
UZNANIE OJCOSTWA Urząd Stanu Cywilnego
UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba fizyczna Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba prawna Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Planowanie przestrzenne
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ Urząd Stanu Cywilnego
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ Urząd Stanu Cywilnego
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Ochrona środowiska
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Dowody osobiste
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Działalność gospodarcza
WYDANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANYCH W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB ICH BRAKU Urząd Stanu Cywilnego
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM Urząd Stanu Cywilnego
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Ochrona środowiska
ZASTRZEŻENIE LUB COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL Ewidencja ludności
ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI Ewidencja ludności
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO (ŚLUB CYWILNY) Urząd Stanu Cywilnego
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI (ŚLUB KONKORDATOWY) Urząd Stanu Cywilnego
ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Oświata i edukacja
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIĘRZĘCYCH I ICH CZĘŚCI, PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI Ochrona środowiska
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Gospodarka komunalna
ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO Ewidencja ludności
ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) ZGONU Urząd Stanu Cywilnego
ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) URODZENIA DZIECKA Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie do bazy danych gminnego systemu powiadamiania sms Zgłoszenie do ewidencji
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE Zgłoszenie do ewidencji
ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Dowody osobiste
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ I ZGŁOSZENIE POWROTU Z ZAGRANICY Ewidencja ludności
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Ewidencja ludności
ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Ewidencja ludności
ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH Ewidencja ludności
ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY Ewidencja ludności
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW Leśnictwo, rolnictwo
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA Urząd Stanu Cywilnego
ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA Wybory